Đóng

6 Tháng Mười Một, 2018

Thông báo trả cổ tức năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN

CREATE CAPITAL VIỆT NAM

—————***—————

Số: 06.11/TB-CRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————***———–

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

(Về việc Chi trả Cổ tức năm 2017)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam

 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04.18/NQ-HĐQT ngày 17/10/2018 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam trân trọng  thông báo tới các Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

  1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  2. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
  3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng)
  4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/11/2018
  5. Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức: 21/11/2018
  6. Địa điểm và Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Đối với phương thức nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt: Cổ đông xuất trình các giấy tờ

– Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (Bản gốc đối với cá nhân), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng đối với tổ chức)

– Sổ cổ đông hoặc bản photo có công chứng Sổ cổ đông (nếu là cá nhân) hoặc bản photo Sổ cổ đông có dấu treo của tổ chức (nếu Cổ đông là tổ chức)

– Giấy ủy quyền có công chứng theo pháp luật (Mẫu 01, đối với cá nhân); Giấy giới thiệu hoặc Quyết định ủy quyền (đối với tổ chức) và chứng minh nhân dân bản gốc của Người ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức

Địa điểm nhận cổ tức: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

+ Đối với phương thức nhận cổ tức bằng chuyển khoản:

– Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Mẫu 02, đối với tổ chức phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và phải được đóng dấu của tổ chức)

– Bản photo sổ cổ đông có công chứng  hoặc  photo  Sổ cổ đông có dấu treo của tổ chức (nếu là tổ chức)

Lưu ý:

  • Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam chỉ trả cổ tức cho tài khoản đứng tên cổ đông.

Mọi thông tin xin liên hệ với Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.362925566

Liên hệ: Ông Nguyễn Viết Giáp, SĐT: 0354.939.594

Email: crc@createcapital.vn

Trân trọng thông báo./

 

 Nơi nhận:   

     – Như trên;

     – Lưu VT

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                                          Đã kí

 

 

Mai Anh Tám

Thông báo trả cổ tức

Giay uy quyen nhan co tuc

De nghi chuyen tien qua tai khoan

Quan hệ cổ đông Related