Đóng

Chuyên Mục Khác

1 Tháng Bảy, 2018

Ban Lãnh Đạo

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định các vấn đề liên quan tới phương hướng hoạt động, vốn điều lệ, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những vấn đề khác được quy định trong Điều lệ.

Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Điều hành Công ty.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay gồm:

  1. Ông     Mai Anh Tám                          Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Bà        Dương Thị Huyến                 Thành viên Hội đồng quản trị
  3. Ông     Hoàng Trung Kiên                  Thành viên Hội đồng quản trị
  4. Ông     Nguyễn Lâm Tùng                  Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Ông     Đặng Việt Phương                   Thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát chịu sự quản lý trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, giám sát việc tuân thủ chấp hành chế độ hạch toán, kế toán, quy trình, quy chế quản trị nội bộ Công ty, thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tính chính xác, trung thực, hợp pháp về Báo cáo tài chính Công ty.

Ban kiểm soát có 03 thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay gồm:

  1. Bà    Phạm Thị Huế                           Trưởng Ban kiểm soát
  2. Ông Nguyễn Tuấn Linh                    Thành viên Ban kiểm soát
  3. Ông Đặng Tiến Sỹ                              Thành viên Ban kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc của Công ty, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Ban Tổng Giám đốc của Công ty hiện nay có:

Ông  Mai Anh Tám                     Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Bà     Dương Thị Huyến           Phó Tổng Giám đốc

Phòng Tổ chức hành chính

Tham mưu cho HĐQT và TGĐ về công tác tổ chức cán bộ (đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương…); Giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động; Quản lý nhân sự (tuyển dụng, điều động, luân chuyển …); Công tác kỷ luật, thi đua khen thưởng; Công tác đào tạo; Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ tài liệu; Công tác phục vụ.

Phòng Kinh tế

Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty; Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính; Tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty; Thực hiện thu tiền bán hàng, quản lý kho quỹ; Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế toán; Quản lý vốn nhằm bảo đảm cho các hoạt động kinh doanh và việc đầu tư của Công ty có hiệu quả.

 

Phòng Kinh doanh

Phụ trách kinh doanh của công ty, buôn bán các mặt hàng mà công ty sản xuất và thương mại các mặt hàng thuộc ngành nghề kinh doanh; tham mưu cho lãnh đạo về chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng.

Phòng Đầu tư

Là phòng chiến lược của Công ty, phòng luôn được đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nắm bắt tốt chính sách và quan hệ đối ngoại tìm kiếm cơ hội đầu tư, tham mưu cho lãnh đạo về quyết định đầu tư, quản lý quá trình đầu tư; quản lý giám sát các hạn mục dự án.

Thường xuyên báo cáo cấp trên về tình hình hoạt động của các công ty thành viên, giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty con, công ty liên doanh liên kết và đầu tư khác. Tham mưu cho lãnh đạo về quy chế quản lý, đầu tư.

Chuyên Mục Khác Related