Đóng

3 Tháng Chín, 2018

Bổ nhiệm kế toán trưởng

Từ ngày 04/09/2018, Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam bổ nhiệm kế toán trưởng mới là Ông Chử Đình Dũng.

Thay đổi kế toán trưởng

Quan hệ Cổ đông Related