Đóng

Quan hệ cổ đông

7 Tháng Tám, 2018

Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu CRC

Ngày 07 tháng 08 năm 2018, Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đã nhận được quyết định số 302/QĐ- SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận đăng kí niêm yết cho cổ phiết của Công ty (Mã chứng khoán: CRC). Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Công ty.

QĐ chấp thuận niêm yết

Bản cáo bạch CRC

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Quan hệ cổ đông Related